Sąd Rejonowy w Przysusze

Zarządzenie w sprawie podjęcia dalszych działań organizacyjnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa

ZARZĄDZENIE
Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze i
Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu
z dnia 17 marca 2020 roku
Nr Adm -21-10/20
w sprawie podjęcia dalszych działań organizacyjnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2


W związku  ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2  i potrzebą podjęcia dalszych działań profilaktycznych  mających na celu ochronę zdrowia pracowników Sądu Rejonowego w Przysusze , na podstawie art. 22 § 1 pkt 1, art. 31a § 1 pkt 2 i 5 oraz  art. 54 § 2  ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku  Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 365) oraz § 8   rozporządzenia Ministra  Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku – w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2020, poz.433) oraz  art. 3 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374)  
 Zarządzamy co następuje :
§ 1
1. Wykonywanie pracy zdalnej dla pracowników, którzy mają takie możliwości i zakresy zadań pozwalające na prace zdalną.
2.Dla asystenta sędziego formę pracy ustala każdorazowo Przewodniczący Wydziału, w którym asystent sędziego pracuje.
3.Dla pozostałych pracowników pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy (z wyłączeniem osób pozostających na usprawiedliwionych nieobecnościach) z tym zastrzeżeniem, że Przewodniczący Wydziałów/Kierownicy  wszystkich komórek organizacyjnych zapewniają w ramach ustalonych z podległymi pracownikami harmonogramów dyżurów, ich pracę w siedzibie Sądu, w celu nieprzerwanego funkcjonowania komórki, w tym obsługę spraw pilnych.                                              
4.W razie konieczności upoważniamy Przewodniczących Wydziałów/Kierowników wszystkich komórek organizacyjnych do wezwania pracownika celem stawienia się w siedzibie Sądu.
Zwolnieni pracownicy z obowiązku świadczenia pracy w miejscu jej wykonywania nie tracą prawa do wynagrodzenia.
§ 2
Zobowiązujemy Przewodniczących Wydziałów/Kierowników komórek organizacyjnych lub bezpośrednich przełożonych do rozliczania pracowników z powierzonych im zadań (praca zdalna) i realizacji pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów.
§ 3
Pracownicy skierowani do pracy zdalnej są zobowiązani do szczególnej troski o dane osobowe, jakie będą przetwarzane w czasie wykonywania pracy zdalnej.
§ 4
Osoby wchodzące do Sądu (wszyscy bez wyjątku) poddają się pomiarowi temperatury ciała; w przypadku podwyższonej temperatury lub odmowy poddania się badaniu nie będą wpuszczone do budynku bez względu na to kim są.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu jego pisemnej zmiany bądź odwołania.
§ 6
Umieszczenie niniejszego Zarządzenia na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Przysusze.

DYREKTOR                                                                                 PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO W RADOMIU                                      SĄDU REJONOWEGO W PRZYSUSZE
Jan Kulig                                                                           Waldemar Żytniak

Metadane

Data publikacji : 19.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry