Sąd Rejonowy w Przysusze

Odwołanie kwietniowych terminów sesji sądowych

ZARZĄDZENIE
Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze
z dnia 19 marca 2020 roku
Nr Adm. 021 – 14/20
w sprawie odwołania terminów sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Przysusze

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-COV-2, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1, art. 37a § 1 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.202 0r., poz.365) oraz § 30 ust.1 pkt. 6 i 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r . - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019 r., poz.1141 ze zm.), a także przepisów ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020r., poz.374) i § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2020 r. , poz. 433)
zarządza się co następuje:

§1

Odwołuje się terminy sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Przysusze w okresie od dnia 01 kwietnia 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku z wyłączeniem spraw pilnych, które zostały wskazane w zarządzeniu Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze z dnia 13 marca 2020 roku Nr Adm-021-8/20.

§2

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu Rejonowego w Przysusze oraz przed wejściem do budynków Sądu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

PREZES SĄDU REJONOWEGO
Waldemar Żytniak

Metadane

Data publikacji : 20.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry