Sąd Rejonowy w Przysusze

Procedura postępowania z osobą, co do której zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Procedura postępowania z osobą przebywającą w siedzibie
Sądu Rejonowego w Przysusze przy Al. Jana Pawła II 11, ul. Staszica 11 i ul. Skarbowej 3,
co do której zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

 W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią COVID-19 spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2, ustala się procedurę postępowania w przypadku zaistnienia podejrzenia zakażenia wirusem oraz postępowania z osobą przebywającą w gmachu Sądu Rejonowego w Przysusze,                 co do której zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Niniejsze procedury obowiązują wszystkich pracowników Sądu. Niżej opisane procedury stosuje się wobec osób wchodzących na teren Sądu Rejonowego w Przysusze lub przebywających na jego terenie.

 I.                   Definicje i użyte pojęcia:

Sąd – Sąd Rejonowy w Przysusze z siedzibą przy  Al. Jana Pawła II 11, ul. Staszica 11 i ul. Skarbowej 3.
Prezes Sądu
– Prezes Sądu Rejonowego w Przysusze,
Dyrektor Sądu
  – Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu,
Pracownik sądu
– Sędzia, asesor sądowy, referendarz sądowy, asystent sędziego, kurator sądowy, urzędnik sądowy oraz inne osoby zatrudnione w Sądzie Rejonowym w Przysusze na podstawie umowy o pracę lub innej, a także osoby wykonujące umowy na rzecz Sądu.
Interesant
– pracownicy służb, urzędów, strony/uczestnicy, świadkowie, pełnomocnicy, prokuratorzy, biegli i inne osoby wchodzące do Sądu celem załatwienia sprawy,
Pracownik służby ochrony
– pracownik firmy świadczącej usługi ochrony osób i mienia                       w siedzibach  Sądu Rejonowego w  Przysusze przy Al. Jana Pawła II 11, ulicy Staszica 11 i  ul. Skarbowej 3,
Pracownik Służby BHP
– specjalista ds. BHP w Sądzie Okręgowym w Radomiu,
Koronawirus
– koronawirus SARS-CoV-2,
Kwarantanna
- odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych,
Odizolowanie
- odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby,
Osoba objęta podejrzeniem zakażenia
- osoba (pracownik, interesant), co do której zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2,
Bliski kontakt:

-      Pozostawanie w bezpośrednim kontakcie z osobą z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, lub w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 min, BEZ ODZIEŻY OCHRONNEJ, np. przebywanie w tym samym pomieszczeniu w pracy, w domu itd;
-      Prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z osobą z podejrzeniem zakażenia koronawirusern SARS CoV-2 w odległości do l m BEZ ODZIEŻY OCHRONNEJ.

II.                Zasady postępowania:

 1. W stosunku osób wchodzących na teren Sądu Rejonowego w Przysusze lub przebywających na jego terenie:
 • które wykazują objawy wskazujące na możliwość zakażenia koronawirusem,                              w szczególności:

-      gorączkę - temperaturę ciała wynoszącą 38°C i powyżej;

-      duszności i kłopoty z oddychaniem;

-      kaszel;

-      bóle mięśni i ogólne zmęczenie;

 • lub z oświadczeń, których wynika, że w ciągu ostatnich 14 dni:

-      miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem;

-      powróciły ze stref zagrożonych koronawirusem, w tym z zagranicy;

-      innego rodzaju okoliczność faktyczna wskazująca na możliwość zakażenia koronawirusem;

 • bądź:

-      przebywają na kwarantannie lub są objęci nadzorem epidemiologicznym;

-      mieszkają z osobą, która została objęta kwarantanną,

należy wdrożyć działania i środki ochrony biernej w określonych strefach dostępu, polegające na:

 • zaopatrzeniu interesanta/pracownika w maskę ochronną (jeśli jest dostępna);
 • zapewnieniu natychmiastowej izolacji w wyznaczonym pomieszczeniu (izolatce):

-      w siedzibie przy Al. Jana Pawła II 11 - pomieszczenie nr 4 ( parter );

-      w siedzibie przy ul. Staszica 11 - pomieszczenie nr 2 A  ( parter );

-      w siedzibie przy ul. Skarbowa 3 - pomieszczenie nr 1.

W pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby, co do których nie ma podejrzenia zakażenia koronawirusern SARS CoV-2. Pomieszczenie powinno być wyposażone w środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, jednorazowe środki ochrony indywidualnej oraz w miejsce do siedzenia.

 • zamówieniu transportu do oddziału zakaźnego (obserwacyjno-zakaźnego);

-      Pogotowie - tel. 999

-      Centrum Powiadamiania Ratunkowego - tel. 112

-      Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego ul. Tochtermana 1 – tel.  48 361 52 20

 • wylegitymowaniu i wezwaniu osoby objętej podejrzeniem zakażenia do wskazania miejsca stałego pobytu;
 • skontaktowaniu się z właściwą miejscowo Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną;

-      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przysusze :

numery alarmowe:   798-875-743,  798-949-391 lub  numer alarmowy w nagłych wypadkach : 609-788-858.

Jeżeli osoba powróciła z zagranicy, dodatkowo zgłaszając zdarzenie należy podać: skąd osoba wróciła (kraj), datę powrotu, imię i nazwisko, adres, numer telefonu.

Infolinia czynna 24 godziny/dobę oraz w dni ustawowo wolne od pracy: 222 500 115

 • niezwłocznym powiadomieniu przez służbę ochrony lub przez pracownika sądu                           o zaistniałej sytuacji Prezesa, Dyrektora Sądu lub inną upoważnioną osobę oraz pracownika Służby BHP;
 • sporządzeniu notatki służbowej na okoliczność zaistniałej sytuacji;
 • sporządzeniu listy osób, przedmiotów i miejsc z bliskiego kontaktu, z którymi stykała się na terenie sądu osoba objęta podejrzeniem zakażenia.

2. Osoby objęte podejrzeniem zakażenia należy poinformować o odmowie wstępu do budynku sądu lub poleceniu natychmiastowego opuszczenia budynku sądu z uwagi na stwarzanie stanu zagrożenia epidemicznego.

W przypadku odmowy opuszczenia budynku sądu należy niezwłocznie odizolować osobę objętą podejrzeniem zakażenia w wyznaczonym odosobnionym pomieszczeniu (izolatce)                      i natychmiast skontaktować się właściwą miejscowo Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, która może postanowić o obowiązkowej kwarantannie lub nadzorze epidemiologicznym dla wymienionej osoby oraz postępować jak wskazano powyżej.

3. Osoby kontaktujące się z interesantem/pracownikiem z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS CoV-2, powinny być zabezpieczone w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia (maski, maseczki, przyłbice, rękawiczki ochronne jednorazowe, ew. kombinezom ochronny).

4. Po zabraniu interesanta/pracownika z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS CoV-2 przez transport należy:

 • wyłączyć z funkcjonowania pomieszczenie, w którym przebywał interesant/pracownik;
 • umyć i zdezynfekować wszystkie powierzchnie, meble, sprzęt, z którymi miał bliski kontakt interesant/pracownik - po dezynfekcji może być ponownie używane,
 • wywietrzyć pomieszczenie, w którym przebywał interesant/pracownik,
 • zdezynfekować drogę dojścia interesanta/pracownika do pomieszczenia (poręcze schodów, klamki, lady, etc. - czyli elementy, których mógł dotykać interesant/pracownik),
 • ustalić, czy personel zajmujący się interesantem/pracownikiem był odpowiednio zabezpieczony i czy miał z nim bliski kontakt;
 • personel mający bliski kontakt z interesantem/pracownikiem bez zabezpieczenia w środki ochrony osobistej powinien został odsunięty od świadczenia pracy do czasu uzyskania informacji o wyniku testu interesanta/pracownika,
 • należy zwrócić się do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej (zwanej dalej PSSE) o wynik testu w kierunku koronawirusa SARS CoV-2 skierowanego interesanta/pracownika (PSSE ma obowiązek udzielić tej informacji),
 • postępować zgodnie z wytycznymi PSSE,
 • zawiadomieniu o podjętych czynnościach Prezesa i Dyrektora sądu ,
 • w przypadku, gdy osoba objęta podejrzeniem stawiła się na wezwanie lub zawiadomienie o posiedzeniu sądu, pracownik służb ochrony lub pracownik sądu, są zobowiązani poinformować o tym fakcie kierownika sekretariatu właściwego wydziału, który niezwłocznie przekazuje informację przewodniczącemu składu rozpatrującego sprawę, w której został wezwana lub zawiadomiona.

5. Wszyscy pracownicy sądu oraz pracownicy służb ochrony są zobowiązani do zastosowania wszelkich zaleceń, decyzji sanitarnego inspektora sanitarnego, w tym także w zakresie zabezpieczenia osób, przedmiotów i pomieszczeń, w których przebywała osoba objęta podejrzeniem zakażenia, lub wobec której zastosowano obowiązkową kwarantannę lub nadzór epidemiologiczny.

6. Z przebiegu powyższych zdarzeń powinny być sporządzone notatki urzędowe,                                 a w szczególnie uzasadnionych przypadkach należy zabezpieczyć monitoring pomieszczeń.

7. W przypadku podejrzenia zachorowania lub zachorowania wywołanego koronawirusem                       u pracownika sądu stosowną informację - bez względu na porę dnia i nocy, drogą sms-ową należy przesłać na nr telefonu, który jest dostępny na stronie intranetowej sądu oraz u pracowników służby ochrony.

Informacja powinna być zwięzła, hasłowa, tj. jakiego pracownika dotyczy (chodzi o grupę pracowniczą), z jakiego jest sądu i w jakiej miejscowości jest hospitalizowany.

8. W przypadku zastosowania przez inspektora sanitarnego obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego wobec osoby objętej podejrzeniem zakażenia, Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu lub inna upoważniona przez niego osoba są zobowiązani powiadomić Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze.  Prezes Sądu Rejonowego w Przysusze zobowiązany jest powiadomić z zachowaniem drogi służbowej Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu. Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu zobowiązany jest powiadomić Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie z zachowaniem drogi służbowej. Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie o zdarzeniu zawiadamia Ministra Sprawiedliwości.

               DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO                              PREZES SĄDU REJONOWEGO
                                  Jan Kulig                                                                        Waldemar Żytniak

                         

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 04.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry