Sąd Rejonowy w Przysusze

https://www.przysucha.sr.gov.pl/sr2/dzialalnosc-sadu/podstawa-dzialania/kontrola-zarzadcza/kontrola-zarzadcza-2022/6906,Plan-dzialalnosci-Sadu-Rejonowego-w-Przysusze-na-rok-2022.html
2023-01-27, 18:18

Plan działalności Sądu Rejonowego w Przysusze na rok 2022

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2022

L.p.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie
do dokumentu
o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia
na koniec 2022 roku

1

2

3

4

5

6

1.

Standaryzacja systemów organizacji pracy
w wymiarze sprawiedliwości

Liczba etatów asystenckich przypadających na jeden etat sędziego

0,166

 1. Monitorowanie poziomu etatyzacji asystentów – analiza zwolnionych etatów asystenckich celem właściwego
  ich rozmieszczenia.
 2. Zapewnienie optymalnej obsady w ramach przyznanych limitów.

 

Plan działalności Ministra Sprawiedliwości na rok 2022 dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość.

 

Plan działalności Sądu Apelacyjnego w Lublinie dla obszaru apelacji lubelskiej na rok 2022 .

 

2.

Zapewnienie dostępnego i otwartego na obywatela wymiaru sprawiedliwości

Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)

90,0 %

 

 

 1. Działalność orzecznicza – sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.
 2. Wykonywanie/sprawowanie wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną Sądu.
 3. Prowadzenie bieżącej analizy wyników pracy Sądu
  oraz podejmowanie czynności nadzorczych celem zapewnienia prawidłowego toku urzędowania Sądu.
 4. Monitorowanie poziomu etatyzacji i obsady stanowisk: sędziowskich, asesorskich, referendarskich, asystenckich, urzędniczych oraz innych pracowników, celem zapewnienia optymalnej obsady w ramach przyznanych limitów.
 5. Działalność szkoleniowa – podnoszenie kwalifikacji zawodowych: sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, kuratorów sądowych, urzędników sądowych i innych pracowników Sądu.
 6. Działalność na rzecz ułatwienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości.
 7. Dążenie do zapewnienia odpowiednich warunków techniczno – organizacyjnych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Sądu.

 

Plan działalności Ministra Sprawiedliwości na rok 2022 dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość.

 

Plan działalności Sądu Apelacyjnego w Lublinie dla obszaru apelacji lubelskiej na rok 2022 .

Wskaźnik opanowania wpływu głównych kategorii spraw rozpatrywanych przez sądy
I instancji

90,0 %

Wskaźnik sprawności postępowania sądowego
(wg metodologii CEPEJ)

100,0

3.

Upowszechnianie mediacji oraz innych polubownych metod rozwiązywania sporów, jako rzeczywistej
i ogólnodostępnej alternatywy dla spornych postępowań sądowych

Odsetek spraw skierowanych
do mediacji w stosunku
do wszystkich spraw wpływających do sądów,
w których mediacja może
być zastosowana

0,200 %

Promocja, propagowanie oraz wsparcie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR).

Plan działalności Ministra Sprawiedliwości na rok 2022 dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość.

Plan działalności Sądu Apelacyjnego w Lublinie dla obszaru apelacji lubelskiej  na rok 2022 .

Metadane

Data publikacji : 22.12.2021
Data modyfikacji : 22.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Turek Samodzielna Sekcja Administracyjna
Osoba udostępniająca informację:
Chylak Robert
Osoba modyfikująca informację:
Chylak Robert

Opcje strony