Sąd Rejonowy w Przysusze

Plan działalności Sądu Rejonowego w Przysusze na rok 2021

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2021

L.p.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

 

Odniesienia
do dokumentu
o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia
na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1.

Poprawa sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego

Odsetek spraw skierowanych
do mediacji w stosunku
do wszystkich spraw wpływających do sądów,
w których mediacja może być zastosowana

0,500%

 1. Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów – mediacja.
 2. Działania promujące edukację prawną w zakresie mediacji.

 

Plan działalności Sądu Apelacyjnego w Lublinie

dla obszaru apelacji lubelskiej na 2021 rok

Średni czas trwania (dotychczas: sprawność) postępowań sądowych według wybranych kategorii spraw
w I instancji (w miesiącach)

6,5

 1. Działalność orzecznicza.
 2. Wykonywanie wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów.
 3. Prowadzenie bieżącej analizy wyników pracy sądów oraz podejmowanie czynności nadzorczych w celu zapewnienia prawidłowego toku urzędowania sądu.
 4. Nadzór administracyjny Przewodniczących Wydziałów nad przebiegiem postępowań sądowych.
 5. Monitorowanie poziomu etatyzacji i obsady stanowisk sędziowskich, asesorskich, referendarskich, asystenckich oraz urzędniczych celem zapewnienia optymalnej obsady w ramach przyznanych limitów.
 6. Działalność szkoleniowa - podnoszenie kwalifikacji zawodowych sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, kuratorów sądowych oraz urzędników.
 7. Zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania systemów IT.

Wskaźnik opanowania wpływu głównych kategorii spraw rozpatrywanych przez sądy
I instancji

80,0%

Liczba etatów asystenckich przypadających na jeden etat sędziego

0,166

 1. Monitorowanie poziomu etatyzacji asystentów.
 2. Zapewnienie optymalnej obsady w ramach przyznanych limitów.

2.

Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa
do sądu

Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)

85 %


 

 1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości (w tym monitorowanie pracy sądu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu spraw).
 2. Wykonywanie orzeczeń wydawanych przez sądy.
 3. Zarządzanie i nadzór administracyjny nad działalnością sądów powszechnych.
 4. Działalność na rzecz ułatwienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

 

 

 

Plan działalności Sądu Apelacyjnego w Lublinie

dla obszaru apelacji lubelskiej na 2021 rok .

 

Metadane

Data publikacji : 18.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry