Sąd Rejonowy w Przysusze

Plan działalności Sądu Rejonowego w Przysusze na rok 2012

Część A: Najważniejsze cele do realizacji w 2012 roku
 

 

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1.

Zwiększenie sprawności postępowań sądowych oraz stopniowe ograniczanie poziomu zaległości sądowych

Wskaźnik opanowania wpływu (odniesienie liczby spraw załatwionych przez Sąd do liczby spraw wpływających)

 

95,0

1/  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry orzeczniczej poprzez udział w szkoleniach.

2/ Zapewnienie warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez Sąd jego podstawowych zadań.

3/ Polepszenie warunków pracy przez podwyższenie standardu pracy (modernizacja i remont pomieszczeń biurowych – budynek Sądu przy ul. Staszica 11).

4/ Koncentracja wysiłków i zasobów na opanowaniu wpływu spraw w każdym pionie orzeczniczym oraz

na zmniejszeniu wskaźnika zaległości spraw tzw. „starych”.
5/ Sprawowanie bieżącej kontroli nad terminowym sporządzaniem uzasadnień przez sędziów oraz obciążaniem orzeczników w pionach

 

orzeczniczych.

6/ Prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej poprzez właściwy rozdział etatów orzeczniczych i urzędniczych.

7/ Utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej.

 

 

Projekt planu działalności Ministra Sprawiedliwości na rok 2012 dla działu administracji rządowej -Sprawiedliwość

Odsetek spraw rozpoznawanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy

  2,0

Średni czas trwania postępowania w sprawach cywilnych i karnych (z wyłączeniem spraw wieczystoksięgowych) w miesiącach

 

  2,5

2.

Ułatwianie dostępu
obywateli do wymiaru
sprawiedliwości
oraz wzmocnienie
ochrony prawnej
obywateli

 

liczba uzasadnionych skarg na sekretariaty wydziałów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba ksiąg wieczystych zapisanych w centralnym systemie informatycznym

0

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000

1/ Utworzenie Punktu  Obsługi Interesanta.

2/ Podnoszenie prestiżu i wizerunku Sądu poprzez promowanie etycznego zachowania i właściwej kultury organizacyjnej.

3/ Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry urzędniczej.

4/ Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych umożliwiających realizacje zadań oraz ułatwienie obywatelom dostępu do sądu.

5/ Kampanie informacyjne na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości (dystrybucja broszur informacyjnych, poradników).

 

6/ Realizacja migracji
ksiąg wieczystych
na poziomie ustalonym
przez Ośrodek Migracyjny
w Łomży.

 

Projekt planu działalności Ministra Sprawiedliwości na rok 2012 dla działu administracji rządowej -Sprawiedliwość

 
 
Prezes Sądu Rejonowego
Krzysztof Duchnik

Metadane

Data publikacji : 15.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry