Sąd Rejonowy w Przysusze

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE o stanie kontroli zarządczej Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze i Dyrektora Sądu Rejonowego w Przysusze za rok 2011

OŚWIADCZENIE
o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze
 
za rok 2011
 
Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia :
- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
- skuteczności i efektywności działania;
- wiarygodności sprawozdań;
- ochrony zasobów;
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
- efektywności i skuteczności przepływu informacji;
- zarządzania ryzykiem;

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych
w Sądzie Rejonowym w Przysusze ;

 
Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenie pochodzących z :
- monitoringu realizacji celów i zadań,
   samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli
   zarządczej dla sektora finansów publicznych,
   procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
 innych źródeł informacji, tj. audyty zewnętrzne i oceny zewnętrzne.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.
 
Przysucha, dnia 27 marca 2012 r.             
Prezes Sądu Rejonowego
Krzysztof Duchnik

 
 
Dział II

 
1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2011 roku .

Istotną słabością systemu kontroli zarządczej w 2011 roku było nieprzeprowadzenie samooceny funkcjonowania tej kontroli przez osoby zarządzające oraz pracowników jednostki.
 Słabością systemu kontroli zarządczej było również brak dokumentacji dotyczącej  
 identyfikacji i analizy ryzyka oraz rejestrów analizy ryzyka.
 
 
Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1/  W 2012 roku planowane jest dokończenia opracowania, a następnie systematyczne wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem.
2/ Planowany jest cykl szkoleń z zakresu kontroli zarządczej dla kadry zarządzającej oraz pracowników.
3/  Począwszy od 2012 roku raz na rok przeprowadzana będzie samoocena kontroli zarządczej przez osoby zarządzające oraz pracowników jednostki w oparciu o opracowane kwestionariusze samooceny.

Metadane

Data publikacji : 15.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry