Wstrzymanie wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń na miesiąc kwiecień 2020 roku, poza sprawami pilnymi

ZARZĄDZENIE
Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze
z dnia 18 marca 2020 roku
Nr Adm. 021 – 13/20
w sprawie wstrzymania wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń na miesiąc kwiecień 2020 roku, poza sprawami pilnymi

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-COV-2, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1, art. 37a § 3 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2020r., poz.365) oraz § 30 ust.1 pkt. 6 i 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019r., poz.1141 ze zm.), a także przepisów ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020r., poz.374)
zarządza się co następuje:

§1

Wstrzymuję wyznaczanie terminów rozpraw i posiedzeń na miesiąc kwiecień 2020 roku, poza sprawami pilnymi.

§2

Wstrzymuję przekazywanie akt spraw wraz ze środkami odwoławczymi sądowi odwoławczemu, poza sprawami pilnymi.

§3

W kontaktach, także wewnętrznych, między Wydziałami Sądu należy maksymalnie stosować korespondencję elektroniczną. W przypadku braku podpisu elektronicznego osób uprawionych należy stosować skany pism podpisanych ręcznie. Oryginały pisma mogą zostać dostarczone właściwym komórkom organizacyjnym w przyszłości.

§4

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Przysusze  oraz  przed wejściem do budynków Sądu

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania do czasu odwołania.

PREZES SĄDU REJONOWEGO
w/z
SSR Wojciech Szczepański

Rejestr zmian dla: Wstrzymanie wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń na miesiąc kwiecień 2020 roku, poza sprawami pilnymi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
2020-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
2020-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
2020-03-19
Opis zmiany:
b/d