Podstawa Prawna

Sąd Rejonowy w Przysusze został utworzony z dniem 1.06.1975 roku rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.05.1975 roku w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U..75.18.99).

Obecnie obowiązujący w tym zakresie przepis to rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.11.2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. 2014 poz. 1744).

Sąd Rejonowy w Przysusze należy do obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Radomiu i rozpoznaje sprawy cywilne, karne i wykroczeniowe, rodzinne, wieczystoksięgowe wpływające z terenu miasta Przysucha oraz gmin: Borkowice , Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów, Wieniawa i Wolanów.

Na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz.Urz. M.S. poz. 95 z późn.zm) została określona właściwość rzeczowa Sądu Rejonowego w Przysusze :
* I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
* II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
* III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
* V Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu.

Organizację i kompetencje jednostki regulują:
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz.133 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych(Dz.U. z 2015 r. poz.2316),
- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. M.S. z 2015 r. poz. 266).