Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • I Ns 191/17

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt sprawy I Ns 191/17 toczy się postępowanie z wniosku Jadwigi i Stanisława małż. Paliwodów oraz Marianny Paliwoda z udziałem: Antoniego Paliwody zam. Gościniec, Genowefy Tersy, Krystyny Paliwoda, Elżbiety Paliwoda, Joanny Juszczyńskiej, Zbigniewa Paliwody, Haliny Stępień, Kazimierza Habiery, Sławomira Habiery, Jadwigi Habiery, Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sołtysy o stwierdzenie nabycia własności przez posiadacza samoistnego (uwłaszczenie) nieruchomości położonej w miejscowości Sołtysy, gmina Gielniów, powiat przysuski, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 833/2 o powierzchni 5,6907 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za nr kancelaryjnym GK.III.6621.4.8.2014 przez posiadaczy samoistnych- Jadwigę i Stanisława małż. Paliwodów oraz Mariannę Paliwoda. Wzywa się osoby zainteresowane, w tym w szczególności spadkobierców po zmarłym uczestniku Ryszardzie Jaźwic- s. Franciszka i Rozalii, którego zwłoki odnaleziono w dniu 08.02.2017r. w Gościńcu, gdzie miał ostatnie miejsce zwykłego pobytu, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego –uwłaszczenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 • I Ns 190/17

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt sprawy I Ns 190/17 toczy się postępowanie z wniosku Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sołtysy z udziałem: Marianny Paliwody, Joanny Juszczyńskiej, Zbigniewa Paliwody, Haliny Stępień, Jadwigi Paliwody, Stanisława Paliwody, Elżbiety Paliwody, Antoniego Paliwody, Krystyny Paliwody i Genowefy Tersa o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Sołtysy, gmina Gielniów, powiat przysuski, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 833/2 o powierzchni 5,6907 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za nr kancelaryjnym GK.III.6621.4.107.2014 przez posiadacza samoistnego– Spółkę dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sołtysy. Wzywa się osoby zainteresowane, w tym w szczególności spadkobierców po zmarłym uczestniku Ryszardzie Jaźwic- s. Franciszka i Rozalii, którego zwłoki odnaleziono w dniu 08.02.2017r. w Gościńcu, gdzie miał ostatnie miejsce zwykłego pobytu, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 • I Ns 261/17

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze I Wydział Cywilny w sprawie I  Ns 261/17  z wniosku Jana Marczewskiego toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia na własność przez zasiedzenie nieruchomości oznaczonej jako działki nr 273, 480, 946 o łącznej powierzchni 0,40 ha położonej w miejscowości Kuźnica gm. Przysucha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie na własność przez zasiedzenie przedmiotowej nieruchomości o ile  zostanie ono udowodnione

 • I Ns 2/17

  Sąd Rejonowy w Przysusze I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie I Ns 2/17 w wniosku Maxto sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Krakowie z udziałem Powiatu Przysuskiego, Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, Consortia sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bytomiu i Netpioneer sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o wypłatę z depozytu ustanowił dla uczestnika Netpioneer sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, który nie posiada organów uprawnionych do jego reprezentowania, kuratora w osobie adwokata Adama Gazdy z Kancelarii Adwokackiej w Przysusze.