Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Obwieszczenie licytacji komorniczej Km 1585/16

   O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze na podstawie art. 953 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 listopada 2019 roku o godz.  10:30
  w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Przysusze przy ul. Staszica 11 odbędzie się:

   D R U G A    L I C Y T A C J A

  Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
  oznaczonej jako działka nr 4243/2 o pow  0,0420 ha, położona w Przysusze

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie licytacji komorniczej Km 1121/17

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze na podstawie art. 953 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz.  10:00
  w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Przysusze przy ul. Staszica 11 odbędzie się:

  D R U G A     L I C Y T A C J A

  Udziału 1/3 części w nieruchomości ozn. jako dz. nr 115, 116, 155, 157, 158, 290 położone w msc. Komorów gm. Wieniawa oraz dz. nr 218/2, 219, 392 położone w msc. Kamień gm. Wieniawa o łącznej pow. 7,9200 ha.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 193/19

  Sąd Rejonowy w Przysusze I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 193/19 w dniu 19 lipca 2019 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po  Wojciechu Seta, synu Józefa i Bronisławy, zmarłym w 2019 roku. Każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • ODMOWA PRZYJMOWANIA SPRAW SPOZA REWIRU

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2019 roku o komornikach sądowych (Dz.U.2018, poz. 771)  zawiadomił,  że w okresie od 01 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku nie  przyjmuje  spraw spoza rewiru.

  Czytajwięcejo: