Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • I Ns 424/17

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 424/17 toczy się postępowanie z wniosku Zofii Listkiewicz o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Nieznamierowice, gmina Rusinów, powiat przysuski, oznaczonej numerami działek: 622 o powierzchni 0,64 ha oraz 1204 o powierzchni 0,73 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za nr kancelaryjnym GK.III.6621.8.107.2017, przez posiadacza samoistnego- Zofię Listkiewicz. Wzywa się osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 • I Ns 22/18

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze w I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 22/18, toczy się postępowanie z wniosku Józefa Adama Chodyra o stwierdzenie nabycia na własność przez zasiedzenie na rzecz Bolesława i Józefy małż. Chodyra udziału w wysokości ½ (jedna druga) części nieruchomości składającej się z działki nr 135 (obecnie nr 1135) o powierzchni 2,6900 ha (obecnie 2,7300 ha), położonej w miejscowości Sławno gm. Wolanów, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Przysusze V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1P/00028457/3, a który to udział stanowi własność Scholastyki Piechnik. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w tym w szczególności spadkobierców Scholastyki Piechnik c. Leopolda i Marianny, aby w terminie trzech miesięcy od opublikowania ogłoszenia, zgłosili swój udział w sprawie i udowodnili przysługujące im prawo do ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie na własność przez zasiedzenie zgodnie z wnioskiem o ile zostanie ono udowodnione.

 • I Ns 6/18

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze w I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 6/18, toczy się postępowanie z wniosku Marcina Dolega o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości składającej się z działki nr 404 o powierzchni 0,2100 ha, położonej w miejscowości Rogowa gm. Wolanów.
      Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w tym w szczególności spadkobierców Jana Grzduka
  s. Józefa, Józefa Reguły s. Jana oraz Jana Siary s. Łukasza, aby w terminie trzech miesięcy od opublikowania ogłoszenia, zgłosili swój udział w sprawie i udowodnili przysługujące im prawo do ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie na rzecz wnioskodawcy o ile zostanie ono udowodnione.

 • I Ns 40/18

  „W Sądzie Rejonowym w Przysusze w I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 40/18, toczy się postępowanie z wniosku Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Marii Spocińskiej z domu Rzuczkowskiej, córce Tadeusza i Józefy, zmarłej 17 maja 2016 roku w Łodzi, a ostatnio stale zamieszkałej w Odrzywole gm. Odrzywół.
      Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Stanisławy Marii Spocińskiej, aby w terminie trzech miesięcy od opublikowania ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i udowodnili swój interes prawny, gdyż w przeciwnym razie Sąd pominie ich jako spadkobierców.”.

 • I Ns 61/18

      „W Sądzie Rejonowym w Przysusze w I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 61/18, toczy się postępowanie z wniosku Jarosława Kwintala o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności ruchomości w postaci motocykla WSK M06-L, koloru brązowego, wyprodukowanego
  w 1962 roku, o nr ramy SO284504 oraz nr silnika 17049, typu S01-Z, pojemności 123cm i mocy 6,2 KM kupionego w 2012 roku na moto-bazarze w Łodzi.
      Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w tym w szczególności właścicieli ww. pojazdu lub ich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od opublikowania ogłoszenia, zgłosili swój udział
  w sprawie i udowodnili przysługujące im prawo do ww. pojazdu, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie na rzecz wnioskodawcy o ile zostanie ono udowodnione.”.