Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Informacje ogólne deklaracji

  Sąd Rejonowy  Przysusze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej pełniącej funkcję serwisu Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sądu Rejonowego w Przysusze.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny spełniania wymagań dostępności określonych w ustawie z dnia z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848) oraz ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696) przeprowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze.

  Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2020-09-02.

  Informacja o dostępności architektonicznej siedzib podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych.

  Sąd Rejonowy w Przysusze usytuowany jest w trzech budynkach oddalonych od siebie w znacznej odległości.

  Z uwagi na występujące w budynkach Sądu Rejonowego w Przysusze przy Al. Jana Pawła II 11, ul. Staszica 11 i ul. Skarbowej 3  bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym, w celu ułatwienia dostępu do budynku oraz przemieszczania się wewnątrz osobom niepełnosprawnym, na podstawie § 9 ust.3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019, poz.1141) Prezes Sądu Rejonowego w Przysusze i Dyrektor  Sądu Okręgowego w Radomiu wyznaczyli zarządzeniem z dnia 01 września 2020 roku Nr Adm-021-28/20 Zespół przewodników do pomocy osobom w każdym wieku z różnym stopniem niepełnosprawności, przy uwzględnieniu czynników związanych ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia i pojmowania , którego koordynatorem jest Specjalista ds. administracyjnych w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Przysusze.

  Osoby zainteresowane mogą otrzymać pomoc po zgłoszeniu chęci skorzystania z pomocy przewodnika . Planując przybycie do Sądu należy uprzednio  zgłosić chęć skorzystania z pomocy osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, kontaktując się  telefonicznie, pismem, drogą elektroniczną z Sekretariatem Wydziału, Zespołem, Samodzielną Sekcją Administracyjną (numery telefonów i adresy mailowe znajdują się na stronie internetowej Sądu) lub  będąc pod siedzibą Sądu wyrazić za pośrednictwem pracownika ochrony prośbę o przywołanie przewodnika lub   kontaktując się z Koordynatorem w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w  Przysusze,  pod numerem  telefonu : 48 6750371, lub adresem  e-mail: administarcja@przysucha.sr.gov.pl   z dopiskiem "Pomoc dla osoby niepełnosprawnej w siedzibie Sądu".

  Następnie pracownicy  wyznaczeni na przewodników osoby niepełnosprawnej pomogą i ułatwią przemieszczanie się  wewnątrz budynków.

  Siedziba Sądu Rejonowego w Przysusze przy Al. Jana Pawła II 11

  Do budynku prowadzi jedno wejście główne , budynek  nie posiada  podjazdu dla niepełnosprawnych.

  Do wejścia prowadzą trzy  schodki.

  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

  W budynku nie ma  windy.

  W budynku na parterze  znajdują się :  Biuro Podawcze, sale rozpraw

  Nr I i Nr II, a na I piętrze : Sekretariat II Wydziału Karnego, Samodzielna Sekcja Administracyjna/Sekretariat  Prezesa Sądu.

  Budynek Sądu przy Al. Jana Pawła II 11 nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych .

  Przed budynkiem  nie ma parkingu więc nie  wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

  Do budynku i do wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Siedziba Sądu Rejonowego  w Przysusze przy ul. Staszica 11

  Do budynku prowadzi  jedno wejście główne,  budynek  nie posiada  podjazdu dla niepełnosprawnych.

  Do wejścia na parter budynku prowadzi 7 schodków.

  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

  W budynku nie ma  windy.

  W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

  W budynku na parterze znajdują się: Sekretariat I Wydziału Cywilnego, sale rozpraw Nr I i Nr II, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej.

  W budynku na I piętrze znajduje się Sekretariat III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

  Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

  Do budynku i do wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Budynek przy ul. Skarbowej 3, wynajmowany na potrzeby V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przysusze

  Do budynku prowadzi  jedno wejście główne,  budynek  nie posiada  podjazdu dla niepełnosprawnych.

  Do wejścia prowadzi jeden schodek.

  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

  W budynku nie ma  windy – budynek jest parterowy.

  W budynku nie ma   toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

  W budynku znajduje się Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych.

  Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

  Do budynku i do wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Na dzień publikacji niniejszej deklaracji w Sądzie Rejonowym  w Przysusze  nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

  Data publikacji strony internetowej:  2016 rok

  Data ostatniej istotnej aktualizacji :  wrzesień 2019

  Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Przysusze jest częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki). Jednakże z uwagi na fakt, iż serwis BIP w obecnym formacie prowadzony jest od 2016 r., czyli na długo przed wprowadzeniem nowych przepisów o dostępności cyfrowej stron internetowych, jest bardzo bogaty w treści i często aktualizowany, poprawienie dostępności strony (opisanie większości zdjęć i obrazów, publikacja dostępnych cyfrowo plików pdf, właściwe stosowanie nagłówków w publikowanym tekście) będzie dokonywane sukcesywnie przez prowadzącego serwis.

  Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

     - zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości -   lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Sądu Rejonowego w Przysusze;

    - zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej). Na podstronie, na której znajdują się w/w. załączniki opisany zostanie alternatywny sposób dostępu. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z koordynatorem do spraw dostępności.

  Zgodność ze standardami

  Dostawca serwisu BIP zapewnił, że jest on zgodny ze standardami W3C:

  HTML 5

  WCAG 2.0 (poziom AA)

  Section 508

  Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

  BIP spełnia wymagania zawarte w ustawie z dnia z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848), w tym specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

  Dostawca serwisu BIP zapewnił, że serwis spełnia także zapisy dokumentów:

  Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006

  Inicjatywa i2010

  Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

  Kompatybilność

  Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

  Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

  Wygląd

  Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu (czarne tło, żółte litery), oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach.

  Skróty klawiaturowe

  Serwis BIP nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

  Pomoc w nawigacji

  Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

  BIP wyposażony jest również w mapę strony.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

  Osobą kontaktową jest Pani Elżbieta Turek – Specjalista ds. administracyjnych Sądu Rejonowego w Przysusze nr tel. 48 6750371

  Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać drogą elektroniczną na adres: administracja@przysucha.sr.gov.pl

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zamieszczonego skanu bez audiodeskrypcji, itp.

  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Więcej informacji znajduje się stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem http://www.rpo.gov.pl

 • ZARZĄDZENIE
  PREZESA SĄDU REJONOWEGO
  W PRZYSUSZE
  I DYREKTORA SĄDU OKRĘGOWEGO W RADOMIU
  z dnia  01 września 2020 roku
  Nr Adm-021-28 /20

  w sprawie wyznaczenia przewodników do pomocy w każdym wieku z różnym stopniem niepełnosprawności, przy uwzględnieniu czynników związanych ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia i pojmowania.

  Na podstawie § 9 ust.3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019, poz.1141) oraz z uwagi na występujące w budynkach Sądu Rejonowego w Przysusze bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym, w celu ułatwienia dostępu do budynków oraz przemieszczania się wewnątrz osobom niepełnosprawnym zarządzamy  co  następuje :

  § 1

  Wyznaczamy Zespół przewodników do pomocy w każdym wieku z różnym stopniem niepełnosprawności, przy uwzględnieniu czynników związanych ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia i pojmowania w składzie:

  Dla budynku Sądu przy Al. Jana Pawła II 11

  1/ Kamila Ryńska- Skrzek
  2/ Jolanta Maciejczak

  Dla budynku Sądu przy ul. Staszica  11

  1/ Anna Włodarczyk
  2/ Agnieszka Dziubińska

  Dla budynku Sądu przy ul. Skarbowej  3

  1/ Małgorzata Zabroń
  2/ Jolanta Wasiak

  § 2

  Koordynację pracy Zespołu powierzamy Pani Elżbiecie Turek – Specjaliście ds.  administracyjnych w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Przysusze.

  § 3

  Traci moc zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze z dnia 25 września 2015 roku nr Adm-021-23/15.

  § 4

  O treści zarządzenia zawiadomić skład  Zespołu przewodników.

  § 5

  Treść zarządzenia wraz ze szczegółową informacją dotyczącą kontaktu z przewodnikami należy zamieścić na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Przysusze.

  § 6

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

                      DYREKTOR                                                          PREZES
     SĄDU OKRĘGOWEGO W RADOMIU                            SĄDU REJONOWEGO
                      Jan Kulig                                                   Waldemar Żytniak

  KONTAKT DO  ZESPOŁU  PRZEWODNIKÓW

  Budynek  Sądu przy Al. Jana Pawła II 11

  1/ Kamila Ryńska- Skrzek  - tel. 48 6750362
  2/ Jolanta Maciejczak         - tel. 48 6750360 wew. 19

  Budynek  Sądu przy ul. Staszica  11

  1/ Anna Włodarczyk           tel. 48 675 2009
  2/ Agnieszka Dziubińska    tel. 48 675 5072

  Budynek Sądu przy ul. Skarbowej  3

  1/ Małgorzata Zabroń   tel. 48 675 5174
  2/ Jolanta Wasiak        tel. 48 675 5174

  Koordynacja pracy Zespołu przewodników:

  Elżbieta Turek  -  tel. 48 675 0371

  Planując przybycie do  Sądu Rejonowego w Przysusze należy uprzednio  zadzwonić i umówić się z przewodnikiem lub będąc pod siedzibą Sądu wyrazić za pośrednictwem pracownika ochrony prośbę o przywołanie przewodnika.

 • I Ns 425/19

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 425/19 toczy się postępowanie z wniosku: Jolanty Stefańskiej i Janiny Kietlińskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Wymysłowie, gmina Borkowice, powiat przysuski, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 235 o pow. 0,0500 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za Nr kancelaryjnym GK.III.6621.12.103.2019, a której własność zgodnie z Aktem Własności Ziemi przysługuje Julianowi Wiórkiewiczowi s. Pawła i Bronisławy - przez posiadacza samoistnego Jolantę Stefańską i Janinę Kietlińską. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 222/20

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 222/20 toczy się postępowanie z wniosku Zofii Tomala o stwierdzenie nabycia przez nią przez zasiedzenie własności niezabudowanej nieruchomości położonej w m. Zadąbrów, gmina Wieniawa, powiat przysuski, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 29 o powierzchni 3,0200 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za Nr kancelaryjnym GK.III.6621.82.28.2020. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo: