Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Wyniki Konkursu na stanowisko stażysty

  Wyniki Konkursu
  na stanowisko stażysty do wydziału orzeczniczego w Sądzie
  Rejonowym w Przysusze
  sygnatura Adm. 110-1/20

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 490/19

  Sąd Rejonowy w Przysusze informuje, że postanowieniem z dnia 15 stycznia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 490/19, orzeczono o przeprowadzeniu spisu inwentarza po Stanisławie Forysiaku, synu Walentego i Janiny, zmarłym w dniu 05 stycznia 2016 roku w miejscowości Brzeski i ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Brzeski, gmina Klwów, powiat przysuski, który posiadał nr PESEL 37012301212.

  Sąd poucza również, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 401/19

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 401/19 toczy się postępowanie z wniosku Wandy Średnickiej z udziałem: Urszuli Kostrzębskiej, Marianny Wesołowskiej, Zofii Ludwiniak o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności części nieruchomości położonej w miejscowości Rzuców, gm. Borkowice, powiat przysuski, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 765 o pow. 0,1200 ha (dwanaście arów), przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za Nr kancelaryjnym GK.III.6621.12.90.2019 -przez posiadacza samoistnego Zofię Zbroszczyk c. Andrzeja. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, w tym w szczególności Stanisława Pietrasa lub jego spadkobierców, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • KOMUNIKAT

  KOMUNIKAT
  o wynikach I etapu konkursu na stanowisko stażysty
  do wydziału orzeczniczego w Sądzie Rejonowym w Przysusze

  Czytajwięcejo: