Ogłoszenia dotyczące spraw

Artykuły

 • I Ns 8/19

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygnaturą I Ns 8/19 toczy się postępowanie ze skargi Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Radomiu z udziałem Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarosławicach, Haliny Gospodarczyk, Marzeny Matlerskiej, Lecha Owczarka, Lucyny Owczarek, Gminy Wolanów, Skarbu Państwa-Starosty Radomskiego, Jacka Fortini, Mirosławy Fortini, Jacka Milczarskiego, Marka Milczarskiego, Piotra Milczarskiego, Romana Milczarskiego o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt I Ns 87/12 Sądu Rejonowego w Przysusze, zakończonej prawomocnym postanowieniem z dnia 23 maja 2013 r., o zasiedzenie nieruchomości położonej w Jarosławicach, stanowiącej działkę nr 107/2 o pow. 0,0219 ha, przedstawionej na mapie z projektem podziału nieruchomości przechowywanej przez Starostę Radomskiego za nr P.1425.2016.2676. Wzywa się osoby zainteresowane, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 37/20

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 37/20 toczy się postępowanie z wniosku Barbary Niemirskiej z udziałem Zygmunta Niemirskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Odrzywole, gm. Odrzywół, powiat przysuski, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 445 o powierzchni 0,0600 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za Nr kancelaryjnym GK.III.6621.42.81.2019, a stanowiącej własność zgodnie z Aktem Własności Ziemi: Piotra i Stanisławy małż. Sułeckich- przez posiadacza samoistnego Barbarę Niemirską. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 205/19

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt sprawy I Ns 205/19 toczy się postępowanie z wniosku ZUS O/Radom Inspektorat w Szydłowcu o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Marcinie Oraczu synu Mariana i Marianny z d. Stachniak, zmarłym w dniu 24 sierpnia 2018 roku w Nürnberg, a mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w m. Rusinów, gmina Rusinów, powiat przysuski. Wzywa się spadkobierców wskazanego powyżej zmarłego, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Przysusze i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 365/19

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 365/19 toczy się postępowanie z wniosku m. in. Jerzego i Zofii małż. Brola o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie służebności drogi koniecznej obciążającej nieruchomość położoną w miejscowości Snarki, gmina Gielniów, powiat przysuski, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 488/2 o ogólnej pow. 0,1000 ha, przedstawioną na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za Nr kancelaryjnym GK.III.6621.22.130.2019. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie służebności drogi koniecznej przez zasiedzenie- jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 490/19

  Sąd Rejonowy w Przysusze informuje, że postanowieniem z dnia 15 stycznia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 490/19, orzeczono o przeprowadzeniu spisu inwentarza po Stanisławie Forysiaku, synu Walentego i Janiny, zmarłym w dniu 05 stycznia 2016 roku w miejscowości Brzeski i ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Brzeski, gmina Klwów, powiat przysuski, który posiadał nr PESEL 37012301212.

  Sąd poucza również, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia dotyczące spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-09
Publikacja w dniu:
2019-08-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-02
Publikacja w dniu:
2018-03-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-03
Publikacja w dniu:
2017-07-03
Opis zmiany:
b/d