Ogłoszenia dotyczące spraw

Artykuły

 • I Ns 422/18

  Sąd Rejonowy w Przysusze I Wydział Cywilny ogłasza, że pod sygn. I Ns 422/18 wszczął  postępowanie z wniosku Krystyny Koselskiej zam. ul.  Niepodległości 11/16, 26-200 Końskie o uznanie za zamarłą  Helenę  Duda z d. Polak, córkę Stanisława i  Józefy, ur. 16 sierpnia 1926 r. w Hucisku gm. Przysucha  woj. mazowieckie i tam ostatnio stale zamieszkałą, która wyszła z domu w dniu 20.09.2013 r. i do dnia dzisiejszego nie wróciła.
  Sąd wzywa Helenę Duda, aby w terminie trzech miesięcy zgłosiła się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie może zostać uznana za zmarłą.
  Sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionej, aby w terminie trzech miesięcy przekazały je Sądowi.

 • I Ns 483/18

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygnaturą I Ns 483/18  toczy się postępowanie z wniosku  Anny i Wojciecha Weryńskich  z udziałem Władysława  Binindy,  Marianny Małek,  Marka Wróbla, Janusza Wróbla, Aleksandry Białek, Teresy Wróbel,  Emilii  Ziemniewicz,  Krystyny Szlonskiewicz, Roberta Wróbla, Melanii Niedzielskiej o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w   Nieznamierowicach gm. Rusinów, składającej się z działek o nr ew. 1367 o pow. 0,18 ha, przedstawionej na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr kancelaryjnym GK.III.6621.8.20.2018, nr 474 o pow. 0,21 ha, 614 o pow. 1,20 ha, 757 o pow. 0,39 ha przedstawionych na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr kancelaryjnym GK.III.6621.8.21.2018 przez posiadaczy samoistnych- Annę i Wojciecha Weryńskich. Wzywa się osoby zainteresowane, a zwłaszcza spadkobierców Heleny Wrobel c. Józefa i Michaliny, zm. 03.09.1980 r., aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się  i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 • I Ns 493/18

  Sąd Rejonowy w Przysusze I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 493/18 w dniu 01 marca 2019 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Marianie Jerzym Zygmuncie, PESEL 54070412416, synu Wacława i Stefanii, zmarłym w dniu 07 października 2018 roku w Przysusze, a ostatnio zamieszkałym przy ul. Starowiejskiej w Wieniawie, gmina Wieniawa.
  Każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


 • I Ns 176/18

  Na mocy  art. 510§2 zd.3 k.p.c w zw. z art. 144 k.p.c. i w zw. z art. 13§ 2 k.p.c   ustanowiono kuratora procesowego do doręczeń w osobie adwokata Damiana Dei prowadzącego kancelarię  Adwokacką w Radomiu przy ulicy  Zegara Słonecznego  1 lok. 1 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Przysusze nieobecnego uczestnika Mariusza Wietrzykowskiego  którego miejsce pobytu nie jest znane w sprawie Marianny Zasada  z udziałem  Mariusza Wietrzykowskiego o zniesienie współwłasności
  Sygn. akt I Ns 176/18
  Wniosek i inne pisma wymagające czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się  zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 • I Ns 464/18

  Sąd Rejonowy w Przysusze I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie I Ns 464/18 w wniosku Jana Kozłowskiego z udziałem Marianny Pisarek, Jerzego Kozłowskiego, Wioletty Karczmit i Małgorzaty Dzieża o częściowy dział spadku po Franciszku i Helenie małż. Kozłowskich ustanowił dla uczestniczka Jerzego Kozłowskiego, którego miejscu pobytu nie jest znane, kuratora w osobie jego córki Edyty Kozłowskiej.

 • I Ns 579/16

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygnaturą I Ns 579/16 toczy się postępowanie z wniosku Artura Dziuby, Dariusza Pęzika, Jana Pęzika, Iwony Walczak, Agnieszki Strulak, Wiesława Kosa, Edwarda Borsa, Piotra Przyborka, Edwarda Wasiaka, Krystyny Wasiak, Henryka Wiktorka, Zbigniewa Stępniaka, Dariusza Nieszporka, Jana Skrętowskiego, Grzegorza Czyża, Władysława Gala, Kazimierza Wielgusa, Romana Przyborka, Dariusza Karbowiaka, Ireny Zgieb, Iwony Walczak, Jadwigi Grochal, Marcina Mikuły, Mirosława Tamonia, Stanisława Borsa, Wiesława Borsa, Iwony Laudy, Dariusza Dziuby, Jolanty Rakowskiej, Elżbiety Nowackiej, Marka Gala, Jacka Malickiego, Pawła Koper, Krzysztofa Tamonia, Jacka Tamonia, Tadeusza Borsa, Jana Tamonia, Andrzeja Borsa, Marka Serwik, Henryka Stańczak, Władysława Tamonia z udziałem Gminy Odrzywół, Skarbu Państwa-Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Przysucha, Gminy Nowe Miasto nad Pilicą o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Kolonii Myślakowice gm. Odrzywół, składającej się z działek o nr ew. 1, 2, 3, 36 o łącznej pow. 69,61 ha, przedstawionych na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr kancelaryjnym GK.III.6621.2.9.2015 przez posiadaczy samoistnych w postaci wnioskodawców. Wzywa się osoby zainteresowane, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 • I Ns 358/18

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 358/18 toczy się postępowanie z wniosku Elżbiety Białas z udziałem: Macieja Piotrowskiego, Romana Piotrowskiego, Stanisława Zięby o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Gielniowie, gmina Gielniów, powiat przysuski, złożonej z działek oznaczonych numerami ew.: 88, 152, 572, 1191, 1216, 1229, 1231 i 2440/1 o łącznej powierzchni 2,0788 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za nr kancelaryjnym GK.III.6621.4.77.2017, przez posiadacza samoistnego- Elżbietę Janinę Białas z domu Piotrowską. Wzywa się osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

 • I Ns 399/18

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 399/18 toczy się postępowanie z wniosku Katarzyny Gomuła z udziałem Barbary Gomuła o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Podkończyce, gmina Wolanów, powiat radomski, złożonej z działek oznaczonych numerami ew.: 38 i 40 o łącznej powierzchni 1,5500 ha (jeden hektar pięćdziesiąt pięć arów), przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Radomskiego za nr kancelaryjnym GKN-IV.6621.1.7328.2018, przez posiadacza samoistnego- Katarzynę Gomuła córkę Czesława i Barbary. Wzywa się osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 • I Ns 356/18

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygnaturą I Ns 356/18 toczy się postępowanie z wniosku Marii Świercz z udziałem Iwony Skuza, Katarzyny Świerczyńskiej, Marcina Świercza o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Ninkowie gm. Borkowice, składającej się z działek o nr ew. 88 o pow. 0,51 ha i nr ew. 89 o pow. 0,14 ha, przedstawionej na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr kancelaryjnym GK.III.6621.1.73.2018 oraz nieruchomości położonej w Politowie gm. Borkowice, składającej się z działek o nr ew. 39 o pow. 0,29 ha, nr ew. 819 o pow. 0,20 ha, nr ew. 869 o pow. 0,37 ha, nr ew. 870 o pow. 0,03 ha, nr ew. 1154 o pow. 0,80 ha, nr ew. 1155 o pow. 0,17 ha, nr ew. 1159 o pow. 0,12 ha, przedstawionej na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr kancelaryjnym GK.III.6621.1.69.2018 przez posiadacza samoistnego-Marię Świercz. Wzywa się osoby zainteresowane, a zwłaszcza spadkobierców Zofii Wójcik z d. Wilk c. Andrzeja i Zofii, zm. 16.06.1979 r. w Politowie, a w szczególności spadkobierców po Stefanii Skórskiej z d. Wilk i Leokadii Głuch z d. Wilk, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się  i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione”.

 • I Ns 224/18

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygnaturą I Ns 224/18 toczy się postępowanie z wniosku Danuty Lubańskiej i Henryka Lubańskiego z udziałem Aliny Przerwa, Dariusza Przerwa, Emilii Szmalec, Sławomira Przerwa, Genowefy Lewandowskiej, Anny Anieli Maliszewskiej, Danuty Lubańskiej, Janiny Szerszeń, Krystyny Łączek, Dominika Przerwa, Jana Przerwa, Zbigniew Przerwa, Karoliny Broniarek, Bogusławy Furtak, Ewy Szcześniak, Stanisława Szymańczyka, Teresy Kobiałki, Jarosława Przerwa, Juliana Przerwa, Emilii Twardowskiej, Heleny Wiklak,  Czesława Przerwa o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Myślakowicach Kolonii gm. Odrzywół, składającej się z działek o nr ew. 204, 205, 446 o łącznej pow. 0,37 ha, przedstawionej na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr kancelaryjnym GK.III.6621.2.77.2017 przez posiadaczy samoistnych-Danutę i Henryka Lubańskich. Wzywa się osoby zainteresowane, a zwłaszcza spadkobierców Felicji z d. Przerwa, córki Marcina i Franciszki oraz Stefana, małżonków Szymańczyk, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się  i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione”.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia dotyczące spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-02
Publikacja w dniu:
2018-03-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-03
Publikacja w dniu:
2017-07-03
Opis zmiany:
b/d