Ogłoszenia dotyczące spraw

Artykuły

 • I C 39/19

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie  Krzysztofa Września na  adres do doręczeń Jakubów ul. Cicha 45A, 26-400 Przysucha do zastępowania w Sądzie Rejonowym  w Przysusze Adama Kucharczyka ostatnio zamieszkałego  ul. Szkolna 3, 26-411 Rusinów w sprawie z powództwa Credit Agricole Banku Polskiego S.A. z siedzibą we Wrocławiu przeciwko Adamowi Kucharczykowi o zapłatę.
  Sygn. akt I C 39/19
  Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

 • I Ns 242/18

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygnaturą I Ns 242/18 toczy się postępowanie z wniosku Czesława i Marianny małż. Pakos z udziałem Mieczysława Pakosza, Janiny Pakos, Marka Zbigniewa Pakosa, Krzysztofa Pakosa, Jolanty Kwaśniewskiej, Sławomira Pakosa, Elżbiety Wolskiej, Anny Scharer, Małgorzaty Abou-Tara, Ewy Fidos, Stanisławy Pakos, Anny Wysoczyńskiej, Katarzyny Słotwińskiej, Małgorzaty Słotwińskiej, Doroty Sukiennik, Teresy Pakos, Wiesławy Plaskota, Katarzyny Pizon, Marzeny Seta, Tomasza Pakosa, Karoliny Pakos-Sterna, Apolonii Pakos, Piotra Pakosa, Małgorzaty Piaseckiej, Mirosława Czyżykowskiego, Janiny Dębskiej, Czesława Czyżykowskiego, Heleny Gago, Marianny Łochowskiej, Andrzeja Łochowskiego, Tadeusza Łochowskiego, Stefana  Łochowskiego, Marii Łochowskiej, Stanisława Łochowskiego, Jadwigi Pakosz, Piotra Pakosza, Grzegorza Pakosza, Marka Pakosa, Krzysztofa Pakosa, Marcina Pakosa, Marianny Nowosińskiej, Krystyny Chebdy, Jana Pakosa, Małgorzaty Wiśniewskiej, Jadwigi Mierzwa, Krzysztofa Mierzwa o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Kamieniu gm. Wieniawa, składającej się z działek o nr 446, 449, 726, 734, 746, 754, 772, 773, 872, 873, 1180, 1272, 1273, 1274, 1275, 1316 o łącznej pow. 7,04 ha, przedstawionych na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr kancelaryjnym GK.III.6621.9.32.2018,  udziału 1/7 we własności nieruchomości położonej w Kamieniu gm. Wieniawa, składającej się z działki nr 104 o pow. 1,74 ha, przedstawionej na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr kancelaryjnym GK.III.6621.9.34.2018, udziału 1/5 we własności nieruchomości położonej w Kamieniu gm. Wieniawa, składającej się z działki nr 153 i 564 o łącznej pow. 1,55 ha, przedstawionej na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr kancelaryjnym GK.III.6621.9.33.2018, przez posiadaczy samoistnych w postaci wnioskodawców. Wzywa się osoby zainteresowane, a zwłaszcza spadkobierców po Andrzeju i Zofii małż. Pakos oraz Józefie i Helenie małż. Pakos, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 • I Ns 282/18

  Sąd Rejonowy w Przysusze I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia
  19 kwietnia 2019 roku w sprawie I Ns 282/18 w wniosku Urszuli Kaczmarczyk
  o stwierdzenie nabycia na własność przez zasiedzenie:
  - działek nr 37 i 116 o łącznej powierzchni 1,32 ha, położonych w miejscowości Kowalanka gm. Wolanów;
  - działek nr 63, 116 i 155 o łącznej powierzchni 1,84 ha, położonych w miejscowości Kowala Duszocina gm. Wolanów;
  - działek nr 117 i 156 o łącznej powierzchni 0,7100 ha, położonych w miejscowości Kowala Duszocina gm. Wolanów;
  ustanowił dla uczestniczki Joanny Müller, której miejscu pobytu nie jest znane, kuratora w osobie adw. Damiana Deja prowadzącego Kancelarię Adwokacką
  w Radomiu.

 • I Ns 489/18

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 489/18 toczy się postępowanie z wniosku Grzegorza Jasińskiego i Marzanny Jasińskiej z udziałem Stanisławy Jasińskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Brudnów, gmina Wieniawa, powiat przysuski, złożonej z działek ewidencyjnych: 286, 329, 1198 i 1326 o łącznej powierzchni 0,7000 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za nr kancelaryjnym GK.III.6621.9.163.2018, przez posiadaczy samoistnych: Grzegorza i Marzannę małż. Jasińskich. Wzywa się osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 • I Ns 485/18

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 485/18 toczy się postępowanie z wniosku Franciszka Kani z udziałem Teresy Kania o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 1362 o powierzchni 0,4300 ha, położonej w miejscowości Wysokin, gmina Odrzywół, powiat przysuski, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za numerem kancelaryjnym: GK.III.6621.2.90.2018 przez posiadaczy samoistnych- Franciszka i Teresę małż. Kania. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 • I Ns 386/18

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 386/18 toczy się postępowanie z wniosku Gminy i Miasta Przysucha o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości stanowiącej część działek ewidencyjnych o numerach: 468, 467, 466, 465, 464, 457/2, 463/2, 462/2, 461, 459/2, 458, 457/1, 448/2, 447, 451/3, 452/4, 453/2, 454/2, 456, 454/1, 453/1, 452/3, 451/1, 446/2, 445/2, 444, 442/2, 440/1, 445/1, 443, 442/1, 439, 433/3, 432, 438, 431, 437/2, 436, 433/2, 428/2, 428/3, 427/2, 423/4, 422/2, 421/2, 420, 419, 418, 428/1, 427/1, 425/1, 422/1, 421/1, 423/3, 417/1, położnych w obrębie ewidencyjnym Jakubów, gmina Przysucha, powiat przysuski, przedstawionej na mapie z projektem podziału i wykazem zmian gruntowych zaewidencjonowanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze dnia 04.08.2011r. za numerem 1696-116/2010, przez posiadacza samoistnego- Gminę i Miasto Przysucha. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 • I Ns 422/18

  Sąd Rejonowy w Przysusze I Wydział Cywilny ogłasza, że pod sygn. I Ns 422/18 wszczął  postępowanie z wniosku Krystyny Koselskiej zam. ul.  Niepodległości 11/16, 26-200 Końskie o uznanie za zamarłą  Helenę  Duda z d. Polak, córkę Stanisława i  Józefy, ur. 16 sierpnia 1926 r. w Hucisku gm. Przysucha  woj. mazowieckie i tam ostatnio stale zamieszkałą, która wyszła z domu w dniu 20.09.2013 r. i do dnia dzisiejszego nie wróciła.
  Sąd wzywa Helenę Duda, aby w terminie trzech miesięcy zgłosiła się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie może zostać uznana za zmarłą.
  Sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionej, aby w terminie trzech miesięcy przekazały je Sądowi.

 • I Ns 483/18

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygnaturą I Ns 483/18  toczy się postępowanie z wniosku  Anny i Wojciecha Weryńskich  z udziałem Władysława  Binindy,  Marianny Małek,  Marka Wróbla, Janusza Wróbla, Aleksandry Białek, Teresy Wróbel,  Emilii  Ziemniewicz,  Krystyny Szlonskiewicz, Roberta Wróbla, Melanii Niedzielskiej o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w   Nieznamierowicach gm. Rusinów, składającej się z działek o nr ew. 1367 o pow. 0,18 ha, przedstawionej na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr kancelaryjnym GK.III.6621.8.20.2018, nr 474 o pow. 0,21 ha, 614 o pow. 1,20 ha, 757 o pow. 0,39 ha przedstawionych na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr kancelaryjnym GK.III.6621.8.21.2018 przez posiadaczy samoistnych- Annę i Wojciecha Weryńskich. Wzywa się osoby zainteresowane, a zwłaszcza spadkobierców Heleny Wrobel c. Józefa i Michaliny, zm. 03.09.1980 r., aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się  i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 • I Ns 579/16

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygnaturą I Ns 579/16 toczy się postępowanie z wniosku Artura Dziuby, Dariusza Pęzika, Jana Pęzika, Iwony Walczak, Agnieszki Strulak, Wiesława Kosa, Edwarda Borsa, Piotra Przyborka, Edwarda Wasiaka, Krystyny Wasiak, Henryka Wiktorka, Zbigniewa Stępniaka, Dariusza Nieszporka, Jana Skrętowskiego, Grzegorza Czyża, Władysława Gala, Kazimierza Wielgusa, Romana Przyborka, Dariusza Karbowiaka, Ireny Zgieb, Iwony Walczak, Jadwigi Grochal, Marcina Mikuły, Mirosława Tamonia, Stanisława Borsa, Wiesława Borsa, Iwony Laudy, Dariusza Dziuby, Jolanty Rakowskiej, Elżbiety Nowackiej, Marka Gala, Jacka Malickiego, Pawła Koper, Krzysztofa Tamonia, Jacka Tamonia, Tadeusza Borsa, Jana Tamonia, Andrzeja Borsa, Marka Serwik, Henryka Stańczak, Władysława Tamonia z udziałem Gminy Odrzywół, Skarbu Państwa-Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Przysucha, Gminy Nowe Miasto nad Pilicą o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Kolonii Myślakowice gm. Odrzywół, składającej się z działek o nr ew. 1, 2, 3, 36 o łącznej pow. 69,61 ha, przedstawionych na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr kancelaryjnym GK.III.6621.2.9.2015 przez posiadaczy samoistnych w postaci wnioskodawców. Wzywa się osoby zainteresowane, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 • I Ns 412/18

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt sprawy I Ns 412/18 toczy się postępowanie z wniosku Anny Pilch z udziałem: Dariusza Załęckiego i Julianny Kamińskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Stanisławie Załęckim synu Antoniego i Genowefy, zmarłym w dniu 15 stycznia 2012 roku w Gdyni, a mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Wawrzyszów, gmina Wolanów. Wzywa się spadkobierców wskazanego powyżej zmarłego, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Przysusze i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia dotyczące spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-02
Publikacja w dniu:
2018-03-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-03
Publikacja w dniu:
2017-07-03
Opis zmiany:
b/d