Ogłoszenia dotyczące spraw

Artykuły

 • I C 172/19

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Przysusze Krzysztofa Września na adres dla doręczeń I Wydział Cywilny, ul. Staszica 11, 26-400 Przysucha
  do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Przysusze Rafała Tomkiewicza ostatnio przebywającego w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie, gmina Gielniów którego miejsce pobytu nie jest znane w sprawie z powództwa Miasta Stołecznego Warszawy- Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie p-ko Rafałowi Tomkiewicz o zapłatę
  Sygn. akt IC 172/19
  Wniosek i inne pisma wymagające czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

  Czytajwięcejo:
 • I C 196/19

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Przysusze Krzysztofa Września na adres dla doręczeń I Wydział Cywilny, ul. Staszica 11, 26-400 Przysucha
  do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Przysusze Rafała Tomkiewicza ostatnio przebywającego w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie, gmina Gielniów którego miejsce pobytu nie jest znane w sprawie z powództwa Miasta Stołecznego Warszawy- Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie p-ko Rafałowi Tomkiewicz o zapłatę
  Sygn. akt I C 196/19
  Wniosek i inne pisma wymagające czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 328/19

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygnaturą I Ns 328/19 toczy się postępowanie z wniosku Mariusza Matyni o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Kuźnicy gm. Przysucha, składającej się z działki nr 519 o pow. 0,11  ha, przedstawionej na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr kancelaryjnym GK.III.6621.5.79.2017 przez posiadacza samoistnego – Mariusza Matynię ewentualnie Lecha Matynię lub Krystynę Matynię. Wzywa się osoby zainteresowane, a zwłaszcza spadkobierców po Władysławie Zamarii, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 388/19

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. I Ns 388/19 toczy się sprawa z wniosku Zofii Neski z udziałem Józefy Wróbel, Heleny Gołombowskiej, Grzegorza Oracza, Zbigniewa Oracza, Anny Oracz, Barbary Mokras, Janusza Kucharskiego, Zofii Macińskiej, Jerzego Oracza, Krystyny Krzyżanowskiej, Teresy Figurskiej, Jerzego Bieńkowskiego, Katarzyny Głowackiej o zasiedzenie nieruchomości położonej w msc. Rdzuchów gm. Potworów, składającej się z działki nr 1164,  o pow. 0,96 ha, przedstawionej na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr kanc.GK.III.6621.52.55.2019 i nr 1163 o pow. 0,97 ha, przedstawionej na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr kanc.GK.III.6621.52.29.2019  na rzecz Zofii Neski. Wzywa się osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły się  i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 490/19

  Sąd Rejonowy w Przysusze informuje, że postanowieniem z dnia 15 stycznia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 490/19, orzeczono o przeprowadzeniu spisu inwentarza po Stanisławie Forysiaku, synu Walentego i Janiny, zmarłym w dniu 05 stycznia 2016 roku w miejscowości Brzeski i ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Brzeski, gmina Klwów, powiat przysuski, który posiadał nr PESEL 37012301212.

  Sąd poucza również, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 401/19

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 401/19 toczy się postępowanie z wniosku Wandy Średnickiej z udziałem: Urszuli Kostrzębskiej, Marianny Wesołowskiej, Zofii Ludwiniak o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności części nieruchomości położonej w miejscowości Rzuców, gm. Borkowice, powiat przysuski, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 765 o pow. 0,1200 ha (dwanaście arów), przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za Nr kancelaryjnym GK.III.6621.12.90.2019 -przez posiadacza samoistnego Zofię Zbroszczyk c. Andrzeja. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, w tym w szczególności Stanisława Pietrasa lub jego spadkobierców, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 242/19

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt sprawy I Ns 242/19 toczy się postępowanie z wniosku Marianny Koterba o stwierdzenie nabycia spadku po Dariuszu Krzysztofie Gaca synu Stanisława i Janiny z d. Łomża, zmarłym w dniu 12 maja 2019 roku w Nowym Mieście nad Pilicą, a mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Klwów, gmina Klwów, powiat przysuski. Wzywa się spadkobierców wskazanego powyżej zmarłego, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Przysusze i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 438/17

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 438/17 toczy się sprawa z wniosku Ryszarda i Wandy Czernik z udziałem Aliny Strózik, Przemysława Czernika, Anety Seta, Emilii Maciejczyk, Jacentego Drabika, Jana Czernika, Stanisława Czernika o zasiedzenie nieruchomości w msc. Skrzyńsko składającej się działek nr 863/9 o pow.0,1811 ha, 863/7 o pow. 0,0625 ha,  przedstawionych   na mapie zaewidencjonowanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr P.1423.2018.881, 2719 o pow. 0,18 ha, 827 o pow. 0,07 ha,  przedstawionych  na mapie przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Przysusze za nr GK.III.6621.5.118.2017. Wzywa się   zainteresowanych, aby w  terminie 3 m-cy od ukazania  się ogłoszenia  zgłosili się do  Sądu i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie  Sąd stwierdzi  zasiedzenie o ile zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 450/19

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 450/19 toczy się postępowanie z wniosku Sylwii Cupriak o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Klwowie, gm. Klwów, powiat przysuski, złożonej z działek o nr ewidencyjnych: 1342, 1371 i 1375 o łącznej powierzchni 2,8700 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za Nr kancelaryjnym GK.III.6621.32.43.2019, a stanowiącej własność zgodnie z Aktem Własności Ziemi zmarłego Jana Siwielec s. Jana i Marianny- przez posiadacza samoistnego- Sylwię Cupriak. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 92/18

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt sprawy I Ns 92/18 toczy się postępowanie z wniosku Asekuracja sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Danucie Kulisz z domu Haś córce Władysława i Stefanii, zmarłej w dniu 28 grudnia 2016 roku w miejscowości Wir, gm. Potworów, powiat przysuski i tam mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu. Wzywa się spadkobierców wskazanej powyżej zmarłej, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Przysusze i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia dotyczące spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-09
Publikacja w dniu:
2019-08-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-02
Publikacja w dniu:
2018-03-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-03
Publikacja w dniu:
2017-07-03
Opis zmiany:
b/d