Ogłoszenia dotyczące spraw

Artykuły

 • I Ns 191/17

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt sprawy I Ns 191/17 toczy się postępowanie z wniosku Jadwigi i Stanisława małż. Paliwodów oraz Marianny Paliwoda z udziałem: Antoniego Paliwody zam. Gościniec, Genowefy Tersy, Krystyny Paliwoda, Elżbiety Paliwoda, Joanny Juszczyńskiej, Zbigniewa Paliwody, Haliny Stępień, Kazimierza Habiery, Sławomira Habiery, Jadwigi Habiery, Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sołtysy o stwierdzenie nabycia własności przez posiadacza samoistnego (uwłaszczenie) nieruchomości położonej w miejscowości Sołtysy, gmina Gielniów, powiat przysuski, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 833/2 o powierzchni 5,6907 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za nr kancelaryjnym GK.III.6621.4.8.2014 przez posiadaczy samoistnych- Jadwigę i Stanisława małż. Paliwodów oraz Mariannę Paliwoda. Wzywa się osoby zainteresowane, w tym w szczególności spadkobierców po zmarłym uczestniku Ryszardzie Jaźwic- s. Franciszka i Rozalii, którego zwłoki odnaleziono w dniu 08.02.2017r. w Gościńcu, gdzie miał ostatnie miejsce zwykłego pobytu, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego –uwłaszczenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 • I Ns 190/17

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt sprawy I Ns 190/17 toczy się postępowanie z wniosku Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sołtysy z udziałem: Marianny Paliwody, Joanny Juszczyńskiej, Zbigniewa Paliwody, Haliny Stępień, Jadwigi Paliwody, Stanisława Paliwody, Elżbiety Paliwody, Antoniego Paliwody, Krystyny Paliwody i Genowefy Tersa o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Sołtysy, gmina Gielniów, powiat przysuski, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 833/2 o powierzchni 5,6907 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za nr kancelaryjnym GK.III.6621.4.107.2014 przez posiadacza samoistnego– Spółkę dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sołtysy. Wzywa się osoby zainteresowane, w tym w szczególności spadkobierców po zmarłym uczestniku Ryszardzie Jaźwic- s. Franciszka i Rozalii, którego zwłoki odnaleziono w dniu 08.02.2017r. w Gościńcu, gdzie miał ostatnie miejsce zwykłego pobytu, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 • I Ns 261/17

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze I Wydział Cywilny w sprawie I  Ns 261/17  z wniosku Jana Marczewskiego toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia na własność przez zasiedzenie nieruchomości oznaczonej jako działki nr 273, 480, 946 o łącznej powierzchni 0,40 ha położonej w miejscowości Kuźnica gm. Przysucha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie na własność przez zasiedzenie przedmiotowej nieruchomości o ile  zostanie ono udowodnione

 • I Ns 2/17

  Sąd Rejonowy w Przysusze I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie I Ns 2/17 w wniosku Maxto sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Krakowie z udziałem Powiatu Przysuskiego, Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, Consortia sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bytomiu i Netpioneer sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o wypłatę z depozytu ustanowił dla uczestnika Netpioneer sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, który nie posiada organów uprawnionych do jego reprezentowania, kuratora w osobie adwokata Adama Gazdy z Kancelarii Adwokackiej w Przysusze.

 • I Ns 372/17

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 372/17 toczy się postępowanie z wniosku Tomasza Zabronia s. Henryka i Zofii o stwierdzenie nabycia na własność przez zasiedzenie nieruchomości oznaczonej jako działki nr 162 i 163 o pow. 0,8800 ha położonej w miejscowości Krajów gm. Przysucha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu w którym toczy się postepowanie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie na własność przez zasiedzenie nieruchomości o ile zostanie ono udowodnione.

 • I Ns 146/17

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt sprawy I Ns 146/17 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Potworów o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Petynka synu Stefana i Janiny z domu Fatek, zmarłym w dniu 05 lutego 2017 roku w miejscowości Mokrzec, gmina Potworów i tam mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu. Wzywa się spadkobierców wskazanego powyżej zmarłego, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Przysusze i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 • I Ns 466/15

  W Sądzie Rejonowym Przysusze I Wydział Cywilny w sprawie  I Ns 466/15 toczy się postępowanie z wniosku Aliny Strózik o stwierdzenie nabycia na własność przez zasiedzenie północnej części nieruchomości położonej w miejscowości Skrzyńsko przy ul. Przemysłowej 34a oznaczonej nr ewidencyjnym 863/1  o łącznej pow. 0,4400 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie na własność przez zasiedzenie nieruchomości o ile zostanie ono udowodnione

 • I Ns 267/17

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 267/17 toczy się postępowanie z wniosku Zofii Grzywacz o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Kacprowice, gmina Wolanów, powiat radomski, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2009 o powierzchni 0,19 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Radomskiego za nr kancelaryjnym GKN-IV.6621.1.2958.2017 przez posiadacza samoistnego –Zofię Grzywacz w miejsce dotychczasowego właściciela Celiny Jasińskiej córki Wacława. Wzywa się osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

 • I Ns 256/17

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygnaturą akt sprawy I Ns 256/17 toczy się postępowanie z wniosku Barbary Madej z udziałem: Mirosława Krupy, Katarzyny Pląsek, Mariusza Stusa, Roberta Stusa, Haliny Wiktorowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Reginie Pląsek z d. Biela, c. Stanisława i Marianny, zmarłej 23 stycznia 2006 roku w Radomiu, a ostatnio stale zamieszkałej w miejscowości Smagów, gm. Borkowice. Wzywa się spadkobierców wskazanej powyżej zmarłej, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Przysusze i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 • I Ns 270/17

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze I Wydział Cywilny w sprawie I Ns  270/17 toczy się postępowanie z wniosku Włodzimierza Romańczaka o stwierdzenie nabycia na własność przez zasiedzenie nieruchomości rolnej składającej się z działek nr 111, 112/1, 870, 871, 872, 873, 2007, 2225, 2227 o pow. 3,1400 ha położonej w miejscowości Wola Kuraszowa gm. Borkowice. Wzywa się wszystkich zainteresowanych,  a w szczególności spadkobierców Jana Madeja s. Jana i Michaliny, aby w terminie 3 miesięcy licząc od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu w którym toczy się postepowanie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie na własność przez zasiedzenie  nieruchomości o ile zostanie ono udowodnienie

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia dotyczące spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-03
Publikacja w dniu:
2017-07-03
Opis zmiany:
b/d