Ogłoszenia dotyczące spraw

Artykuły

 • I Ns 220/18

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 220/18 toczy się postępowanie z wniosku Mariana Tarki o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nie zabudowanej nieruchomości położonej w m. Smagów, gmina Borkowice, złożonej z działek o numerach ewidencyjnych: 657/1, 692/2, 657/3 i 692/1 o łącznej powierzchni 0,7800 ha, przedstawionej na mapach wydanych przez Starostę Przysuskiego za nr kancelaryjnymi: GK.III.6621.1.14.2018 i GK.III.6621.1.13.2018 - przez posiadaczy samoistnych: Mariana Tarkę s. Juliana i Heleny oraz Piotra Tarkę s. Juliana i Heleny. Wzywa się osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadaczy samoistnych -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 • I Ns 215/18

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 215/18 toczy się postępowanie z wniosku Piotra Tarki o stwierdzenie nabycia przez uwłaszczenie własności zabudowanej nieruchomości położonej w m. Smagów, gmina Borkowice, złożonej z działek o numerach ewidencyjnych: 381, 387, 388, 389, 681, 867, 935, 1227, 1365, 1465, 1466, 1588, 1589, 1600, 1601, 1838 o łącznej pow. 2,3800 ha, przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za nr kancelaryjnym GK.III.6621.1.14.2018 - przez posiadaczy samoistnych: Juliana Tarkę s. Franciszka i Heleny oraz Helenę Tarka c. Stanisława i Marianny -małżonków. Wzywa się osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego (uwłaszczenie), jeżeli zostanie ono udowodnione.

 • I Ns 414/17

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt sprawy I Ns 414/17 toczy się postępowanie z wniosku Franciszki Jaźwic o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Jaźwicu synu Franciszka i Rozalii z d. Jędrasik, zmarłym w dniu 06 lutego 2017 roku w miejscowości Gościniec, powiat przysuski i tam mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu. Wzywa się spadkobierców wskazanego powyżej zmarłego, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Przysusze i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 • I Ns 201/18

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 201/18 toczy się postępowanie z wniosku Anny Słodkowskiej z d. Bukarewicz córki Jana i Feliksy o stwierdzenie nabycia przez nią przez zasiedzenie własności zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Rozwady, gmina Gielniów, powiat przysuski, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 743 o pow. 0,2187 ha (dwadzieścia jeden arów osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), przedstawionej na mapie wydanej przez Starostę Przysuskiego za nr kancelaryjnym GK.III.6621.4.49.2018. Wzywa się osoby zainteresowane, by w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego -zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 • I Ns 196/18

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze w sprawie I Ns 196/18 z wniosku Szczepana Grabińskiego i Bogumiły Grabińskiej toczy się postepowanie o stwierdzenie nabycia na własność przez zasiedzenie nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w miejscowości Rudno gmina Borkowice składającej się z działek numer 68, 168, 169, 194, 247/2, 248, 256, 403/1, 559 o pow. 4,2700 ha oraz położonej w miejscowości Wymysłów gmina Borkowice składającej się z działki numer 447 o pow. 0,6100 ha.Wzywa się osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie na własność przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 • I Ns 118/18

  W Sądzie Rejonowym w Przysusze w I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 118/18, toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja i Grażyny małż. Grabińskich oraz Mariusza i Elżbiety małż. Sobczak o stwierdzenie, że:
  1)    Grażyna i Andrzej małż. Grabińscy nabyli przez zasiedzenie z dniem 01 lutego 2016 roku na własność nieruchomość składającą się z działek nr 173, 205 i 491 o łącznej powierzchni 1,0700 ha (jeden hektar siedem arów);
  2)    Mariusz i Elżbieta małż. Sobczak nabyli przez zasiedzenie z dniem 01 lutego 2016 roku na własność nieruchomość składającą się z działek nr 210 i 346 o łącznej powierzchni 0,8500 ha (osiemdziesiąt pięć arów), położone w miejscowości Rudno gm. Borkowice, która to nieruchomości stanowią własność Józefa
  i Józefy małż. Grabińskich.
      Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w tym w szczególności spadkobierców Józefa i Józefy małż. Grabińskich, aby w terminie trzech miesięcy od opublikowania ogłoszenia, zgłosili swój udział w sprawie i udowodnili przysługujące im prawo do ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie zgodnie z wnioskiem o ile zostanie ono udowodnione.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia dotyczące spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-02
Publikacja w dniu:
2018-03-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-03
Publikacja w dniu:
2017-07-03
Opis zmiany:
b/d