Odwołanie terminów sesji sądowych 18 - 29 maja 2020 roku

ZARZĄDZENIE
Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze
Nr Adm. 021 – 18/20
z dnia 12 maja 2020 roku
sprawie odwołania terminów sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Przysusze

W związku ograniczeniem działalności sądów w ramach przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz przedłużającym się procesem legislacyjnym dotyczącym kolejnej nowelizacji ustawy 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374 ze zm.) na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 w związku z art. 37a § 2 w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020, poz. 365) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. — Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019, poz. 1141 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Odwołuje się terminy sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Przysusze w okresie od dnia 18 maja 2020 roku do dnia 29 maja 2020 roku, z wyłączeniem spraw pilnych, określonych w art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374 ze zm.) oraz uznanych
za pilne przez Prezesa Sądu.

§2

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu Rejonowego w Przysusze oraz przed wejściem do budynków Sądu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES SĄDU REJONOWEGO
Waldemar Żytniak

Rejestr zmian dla: Odwołanie terminów sesji sądowych 18 - 29 maja 2020 roku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-12
Publikacja w dniu:
2020-05-12
Opis zmiany:
b/d