Odwołanie terminów sesji sądowych 1 - 15 maja 2020 roku

ZARZĄDZENIE
Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze
z dnia 23 kwietnia 2020 roku
Nr Adm. 021 – 17/20
w sprawie odwołania terminów sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Przysusze

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-COV-2, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 w związku z art. 37a § 2 w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U.2020, poz.365) oraz § 30 ust.1 pkt. 6 i 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019, poz.1141 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020, poz. 374) w brzmieniu nadanym przepisami ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020, poz. 568 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1

Odwołuje się terminy sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Przysusze w okresie od dnia 01 maja 2020 roku do dnia 15 maja 2020 roku, z wyłączeniem spraw pilnych, które zostały wskazane w zarządzeniu nr Adm-021-8/20 z dnia 13 marca 2020 roku.

§2

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu Rejonowego w Przysusze oraz przed wejściem do budynków Sądu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES SĄDU REJONOWEGO
Waldemar Żytniak

Rejestr zmian dla: Odwołanie terminów sesji sądowych 1 - 15 maja 2020 roku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-23
Publikacja w dniu:
2020-04-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-23
Publikacja w dniu:
2020-04-23
Opis zmiany:
b/d