Klauzula informacyjna 2

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").
Nałożyło ono na Administratorów Danych Osobowych obowiązki udzielania  osobom fizycznym na nowych zasadach wszelkich informacji w sprawie przetwarzania ich danych w ramach prowadzonej przez Administratora działalności. W związku z powyższym podajemy do Państwa wiadomości informacje, o których mowa w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):
I. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Przysusze  reprezentowany przez Prezesa Sądu  Rejonowego, mieszczący się przy Al. Jana Pawła II 11, tel. 48 6750361, fax. 48 6752359
email: administracja@przysucha.sr.gov.pl  NIP:  799-15-10-590, REGON:  000571518-00056

II. WSPÓŁADMINISTROWANIE

Współadministratorem danych, które są przetwarzane przez Sąd Rejonowy w Przysusze w związku z realizacją zadań Dyrektora Sądu Okręgowego na podstawie art. 31 a w związku z art. 21 a § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ustroju sądów powszechnych - jest Sąd Okręgowy w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10, 26-600 Radom.

III. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator danych, mając na uwadze art. 37 RODO oraz art. 9 i art. 158 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Przysusze, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych za pośrednictwem adresu email: iod@przysucha.sr.gov.pl
IV. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH WG KATEGORII PODMIOTÓW DANYCH
1) w przypadku danych osobowych uczestników postępowania sądowego (strony postępowania i ich pełnomocnicy, świadkowie, biegli sądowi,  lekarze sądowi, mediatorzy, adwokaci i radcy prawni, osoby zainteresowane, i inni Interesanci Sądu) - w celu wykonania zadań realizowanych w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Sądowi Rejonowemu w Przysusze, tzn. sprawowania wymiaru sprawiedliwości i innych zadań z zakresu ochrony prawnej; podstawa prawna przetwarzania zawarta jest w art. 6 ust. 1 e RODO oraz przepisach szczególnych regulujących działalność sądów powszechnych w tym m.in. ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ustroju sądów powszechnych,  ustawie  z dnia  17 listopada 1964  r. Kodeks postępowania cywilnego, ustawie z dnia z dnia  6 czerwca 1997  r.  Kodeks postępowania karnego, ustawie z dnia   24 sierpnia 2001  r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia , ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. poz. 2316), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. poz. 524), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017r. poz. 1257 j.t.), zarządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej z późn. zm.,  ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2016r. poz. 1764 j.t. ze zm.), rozporządzeniu z dnia  18 stycznia 2007  r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej i innych ustawach szczególnych i aktach wykonawczych regulujących działalność sądów powszechnych,
2) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umów na dostawy, usługi i roboty budowlane Sądu, umów zawieranych z oferentami na postawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, a także w związku z udzielaniem zamówień publicznych, oraz kandydatów do pracy, pracowników Administratora oraz danych osób znajdujących się w obszarze objętym w monitoringiem wizyjnym w siedzibach Sądu Rejonowego w Przysusze  - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sądzie Rejonowym w Przysusze; podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust. 1 c RODO i art. 6 ust. 1 b RODO oraz  przepisów szczególnych w tym m.in. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ustroju sądów powszechnych, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. poz. 2316), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),  ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2017 poz. 624), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 poz. 729), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 , poz. 1579), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 z późn. zm.); ustawa z dnia  5 sierpnia 2010  r. o ochronie informacji niejawnych, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,  i innych ustaw szczególnych i aktów wykonawczych regulujących działalność sądów powszechnych,

V. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH
Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania lub innych instrumentów prawnych zawieranych z podmiotami i organami publicznymi świadczącymi na rzecz Sądu Rejonowego w Przysusze usługi, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych dla których Administratorem Danych jest Sąd Rejonowy w Przysusze (odbiorcami danych są organy publiczne i podmioty będące stronami umów cywilno-prawnych  zawieranych przez Sąd Rejonowy w Przysusze).

VI. OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH I KRYTERIA ICH USTALANIA
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przechowywane w celach archiwalnych  przez okresy wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, który Sąd Rejonowy w Przysusze zobowiązany jest stosować na mocy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743).
W przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach zawieranych przez Sąd Rejonowy w Przysusze umów cywilno - prawnych okres przetwarzania wynika z okresu gwarancji i rękojmi, nie krótszy jednak niż do dnia rozstrzygnięcia roszczeń stron;
Okres przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. okres, o którym mowa w art. 97 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wykonawców, którym Zamawiający nie udzielił zamówienia. W przypadku wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: okres równy okresowi gwarancji i rękojmi, jednak nie krótszy niż do dnia rozstrzygnięcia roszczeń stron;
W przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego okres przechowywania nagrań jest ograniczony pojemnością nośnika danych, jednakże nie przekracza on 3 miesięcy od dnia nagrania (termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu).
VII. INFORMACJE O PRZYSŁUGUJĄCYCH PODMIOTOM DANYCH PRAWACH NA PODSTAWIE RODO
Posiadacie Państwo prawo do informacji o sposobach i zasadach przetwarzania danych przed rozpoczęciem przetwarzania, żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem, że niektóre z tych praw podlegają ograniczeniu z uwagi na fakt, iż podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 b, c, e RODO (obowiązki prawne przetwarzania tych danych wg zasad ustalonych w przepisach szczególnych).
VIII. PRAWO DO ZASKARŻENIA NIEGODNEGO Z PRAWEM PRZETWARZANIA DO ORGANU NADZORCZEGO
Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z zastrzeżeniem przepisów prawa odnoszących się do operacji przetwarzania danych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie jest organem nadzorczym dla operacji przetwarzania danych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości). Szczegółowy tryb wnoszenia skargi reguluje ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Więcej informacje uzyskacie Państwo na stronie http://www. uodo.gov.pl
IX. INFORMACJA O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest, w zależności od rodzaju operacji przetwarzania danych:

1) wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

2) wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

X. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

XI. INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEKAZYWANIA DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

Rejestr zmian dla: Klauzula informacyjna 2

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-05-28
Publikacja w dniu:
2019-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-15
Publikacja w dniu:
2018-10-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-15
Publikacja w dniu:
2018-10-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-11
Publikacja w dniu:
2018-10-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-11
Publikacja w dniu:
2018-10-11
Opis zmiany:
b/d